Canvi de domicili al Padró d'habitants

En termini

Què és?

Es tracta de la modificació de l'adreça que consta en el Padró municipal d'habitants.

IMPORTANT: PER REALITZAR AQUEST TRÀMIT ÉS OBLIGATORI SOL·LICITAR CITA PRÈVIA

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona major d'edat que consti empadronada en el municipi.

Com es fa?

Cal venir personalment a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament i portar la documentació que es detalla tot seguit. Els documents s'accepten en les dues llengües oficials, el català i el castellà. En cas contrari, caldrà d'aportar l'original i la traducció feta pel consolat o per un traductor jurat.

DOCUMENTS D'IDENTIFICACIÓ

En vigor de totes les persones majors d'edat afectades pel tràmit, segons sigui el cas:

 • Persones espanyoles: DNI o passaport.
 • Persones de la Unió Europea, Suïssa, Noruega, Islàndia o Liechtenstein: targeta de residència, passaport o document d'identitat del país d'origen (en cas d'aportar el certificat del NIE, aquest s'ha d'acompanyar sempre amb el passaport o el document d'identitat del país d'origen).
 • Persones originàries de la resta de països: targeta de residència o passaport.

Documentació d'identificació personal de totes les persones menors d'edat afectades pel tràmit, segons sigui el cas:

 • Espanyols majors de 14 anys: DNI o passaport.
 • Espanyols menors de 14 anys: llibre de família o certificat de naixement i, si en tenen, DNI o passaport.
 • Estrangers: targeta de residència o passaport o document d'identitat del país d'origen (aquest darrer document, només si pertanyen a la Unió Europea, Suïssa, Noruega, Islàndia o Liechtenstein). Si a la documentació del menor no hi surten totes les dades dels pares, caldrà aportar l'inscripció de naixement o passaport dels pares on hi constin totes les dades del menor.

Documentació per a persones representants:

 • Document judicial de l'acceptació de la tutela legal o escriptures de poders notarials.
 • Document d'identificació personal de la persona autoritzada.
 • Document d'identificació personal de la persona autoritzant.
 • Autorització

En cas de separació o divorci:

 • En cas de no existir resolució judicial, cal la presentació de la Declaració conjunta de menors, amb signatura original d'ambdós progenitors, conforme estan d'acord en la seva inscripció, acompanyada de les fotocòpies dels documents d'identitat d'ambdós i on consten les seves signatures.
 • Si la sentència és en condició de guàrdia i custòdia compartida, l'original i la fotocòpia d'aquesta per adjuntar obligatòriament a la documentació de l'expedient i la Declaració conjunta de menors amb signatura original d'ambdós progenitors, conforme estan d'acord en la seva inscripció, acompanyada de les fotocòpies dels documents d'identitat d'ambdós i on consten les seves signatures o en cas de resolució judicial que determina de manera expressa on ha d'estar empadronat el menor cal la presentació de la Declaració responsable de menors signada per la persona peticionària amb l'original i fotocòpia dels documents d'identificació personal de la persona peticionària i de la persona menor d'edat
 • En cas de sentència de separació o divorci on consta l'anotació de la guàrdia i custòdia a nom de la persona peticionària, l'original d'aquesta per adjuntar obligatòriament a la documentació de l'expedient i la Declaració responsable de menors corresponent signada per la persona peticionària, amb l'original i fotocòpia dels documents d'identificació personal de la persona peticionària i de la persona menor d'edat

Altres situacions:

 • Original i fotocòpia de la Documentació judicial de la tutela de menors, per adjuntar obligatòriament a la documentació de l'expedient.

Documentació relativa al domicili on es fa la inscripció al Padró

Domicili de propietat:

Si al rebut de l'Impost de béns immobles (IBI) consteu com a titular no heu d'aportar justificació, es comprova d'ofici.

En cas que no consteu al rebut de l'Impost de béns immobles (IBI) com a titular, heu de justificar la propietat amb un dels següents documents:

 • Escriptura de propietat de l'habitatge on la persona que demana la inscripció ha de constar com a propietària. En cas d'haver usdefruit cal l'autorització expressa del titular del dret, signada original i la fotocòpia del seu document d'identificació.

Domicili de lloguer:

 • Contracte de lloguer vigent (no indefinit) amb una durada mínima de 6 mesos. Si és de vigència inicial inferior a 6 mesos, haurà de ser un contracte prorrogat per sobre d'aquest termini (la pròrroga haurà de constar de manera explícita) acompanyat del darrer rebut pagat.
 • Contracte de lloguer prorrogat, acompanyat de pròrroga vigent i del darrer rebut pagat.

Altres situacions:

En cas de separació o divorci, sentència on es concedeix l'ús i gaudi de l'habitatge a un dels cònjuges, acompanyada d'un dels documents esmentats anteriorment per a l'acreditació del domicili.

Autorització expressa per a la inscripció al domicili, signada original, d'una persona major d'edat, acompanyada d'una fotocòpia del seu document d'identitat on ha de constar la signatura i només pot autoritzar a empadronar-se al domicili:

 • El propietari de l'habitatge justificant la titularitat d'acord amb els documents abans esmentat.
 • El llogater de l'habitatge justificant la titularitat d'acord amb els documents abans esmentat.

On es fa presencialment?

Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC)

Avinguda de Josep Pla, 5
17200 Palafrugell

Horari

Dilluns, dimecres i divendres, de 08.30 a 13.30 h
Dimarts i dijous, de 08.30 a 18.00 h (excepte Setmana Santa, juliol, agost i Nadal, que serà fins a les 13.30 h)
 • 972 613 100

Quan es fa?

El tràmit es pot fer durant tot l'any.

Quin cost té?

El tràmit és gratuït.

Temps de tramitació

El canvi de domicili al padró d'habitants es realitza en el mateix moment en què es demana sempre i quan la documentació presentada sigui correcte. En el cas de manca de documentació que acrediti el dret de l'empadronament, es farà la petició per escrit. L'Ajuntament té un termini de 3 mesos per resoldre la petició.

Representació

Si s'actua per mitjà d'un representant caldrà acreditar la representació per alguna de les formes següents:

 • Presentació per via electrònica del model de representació o bé d'una escriptura de poders amb signatura electrònica per part del representat.
 • Presentació per via presencial (a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament o per qualsevol dels mitjans admesos a l'article 16.4 de la Llei 39/2015) del model de representació o bé d'una escriptura de poders amb signatura manuscrita per part del representat.

La representació pot referir-se a un tràmit en concret o a tots els tràmits que es fan davant l'Ajuntament.

Observacions

Tingueu en compte que si pagueu impostos possiblement us interessarà també fer el canvi d'adreça fiscal.

La informació que us donem té únicament caràcter orientatiu. Així doncs, no modifica ni substitueix les disposicions normatives que regulen els diferents procediments administratius, per tant, no pot originar drets o obligacions que no estiguin previstos per la legislació.

Darrera actualització

dimecres, 20 maig 2020 12:51