Ajut a les famílies monoparentals propietàries del seu habitatge habitual

Fora de termini

Què és?

Es tracta d'un ajut que poden sol·licitar aquelles persones que siguin propietàries del seu habitatge habitual i que tinguin el títol de família monoparental.

Qui ho pot demanar?

Ho poden demanar aquelles persones que tinguin el títol de família monoparental vigent en el moment de presentar la sol·licitud, que constin com a propietàries, copropietàries o usufructuàries dels béns immobles corresponents al seu habitatge habitual, i que compleixin els requisits següents:

 • Ésser titular del títol de família monoparental, segons la normativa vigent, en data 1 de gener de 2019.
 • Estar empadronat/da a l'habitatge per al qual es sol·licita la subvenció, amb efectes de l'1 de gener de 2019, dins la mateixa unitat de convivència de tots el membres de la família inclosos en el títol de família monoparental.
 • Ésser contribuent de l'Impost sobre Béns Immobles pel seu habitatge habitual en data 1 de gener de 2019.
 • L'habitatge ha de tenir un valor cadastral igual o inferior a 118.951,00 euros.
 • No constar com a titular d'altres immobles destinats a habitatge.
 • No constar com a deutor/a amb l'Ajuntament de Palafrugell per cap altre concepte en la fase executiva, excepte si té aprovat un fraccionament del deute i l'estigui complint.

Com es fa?

El tràmit es pot fer presencialment o bé en línia des d'aquesta mateixa pàgina. Cal presentar la documentació següent:

 • Model de sol·licitud de la subvenció.
 • Còpia del Títol de família monoparental.

Si s'autoritza a l'Ajuntament a realitzar la consulta d'informació a la Generalitat relativa al Títol de família monoparental, no caldrà aportar una còpia d'aquest títol.

On es fa presencialment?

Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC)

Avinguda de Josep Pla, 5
17200 Palafrugell

Horari

Dilluns, dimecres i divendres, de 08.30 a 13.30 h
Dimarts i dijous, de 08.30 a 18.00 h (excepte del 16 de juliol al 31 d'agost que serà fins a les 13.30 h)
 • 972 613 100

Quan es fa?

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el dia 30 de setembre de 2019.

Quin cost té?

El tràmit és gratuït.

Temps de tramitació

El termini màxim per resoldre i notificar el resultat de la convocatòria és de 3 mesos des de la finalització del termini de presentació de sol·licituds.

Representació

Si s'actua per mitjà d'un representant caldrà acreditar la representació per alguna de les formes següents:

 • Presentació per via electrònica del model de representació o bé d'una escriptura de poders amb signatura electrònica per part del representat.
 • Presentació per via presencial (a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament o per qualsevol dels mitjans admesos a l'article 16.4 de la Llei 39/2015) del model de representació o bé d'una escriptura de poders amb signatura manuscrita per part del representat.

La representació pot referir-se a un tràmit en concret o a tots els tràmits que es fan davant l'Ajuntament.

Observacions

En el cas que el nombre de sol·licituds sigui superior a la previsió de despesa, l'òrgan resolutori podrà optar entre prorratejar l'import total a parts iguals entre tots els sol·licitants o bé assignar l'import establert a les sol·licituds per ordre cronològic fins esgotar el límit establert.

Si la persona sol·licitant no té el rebut de l'IBI domiciliat, caldrà que indiqui les seves dades bancàries a la sol·licitud.

La informació que us donem té únicament caràcter orientatiu. Així doncs, no modifica ni substitueix les disposicions normatives que regulen els diferents procediments administratius, per tant, no pot originar drets o obligacions que no estiguin previstos per la legislació.

Com es fa la tramitació en línia?

1 Ompliu el model de sol·licitud i el deseu al vostre ordinador

2 Si heu d'adjuntar altres documents, el format obligatori és PDF

3 Accediu a la tramitació en línia (necessitareu un certificat digital com l'idCAT, l'idCAT Mòbil, el DNI electrònic...)

4 Ompliu i envieu el formulari en línia i hi adjunteu el model de sol·licitud que heu desat anteriorment i també la resta de documents

5 Si heu d'adjuntar documents més grans de 10 Mb, podeu fer-ho mitjançant l'enllaç que trobareu més avall. En primer lloc cal haver tramitat la sol·licitud en línia

Tramitació en línia

Heu de presentar documents grans?

Presentació de documents de més de 10 Mb

Darrera actualització

dimarts, 01 octubre 2019 08:20