Verificador de documents

Aquest servei permet verificar la signatura electrònica i la integritat dels documents emessos per l'Ajuntament de Palafrugell. El codi que heu d'introduir el trobareu a la part inferior o superior de la primera pàgina del document que heu rebut.

Un cop introduït el codi de validació (CSV), el sistema us retornarà el document digital original amb la signatura electrònica (aquesta pot estar incrustada o separada del document).

El sistema de validació pot tardar fins a 1 minut.

Ens

Codi de Verificació (CSV)