Avís important: a partir del 25 de maig es poden fer tràmits de manera presencial a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) només amb cita prèvia. Recordeu que és obligatori l'ús de mascaretes. Podeu demanar cita prèvia trucant al telèfon 972 613 100 extensió 1011 (de 08.00 a 14.30 h) o bé en línia a través dels enllaços següents:

Presentació d'escriptures

En termini

Què és?

Es tracta de la presentació de l'escriptura de transmissió d'un bé immoble de naturalesa urbana, dins el terme municipal de Palafrugell, per tal que es liquidi l'Impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IVTNU).

Qui ho pot demanar?

Ho pot fer qualsevol persona física o jurídica que transmeti la propietat d'un immoble o que es constitueixi un dret real del tipus usdefruit sobre un immoble. En qualsevol cas serà necessari que l'immoble tingui la consideració d'urbà a efectes cadastrals.

Com es fa?

El tràmit es pot fer presencialment (només en el cas de les persones físiques) o bé en línia des d'aquesta mateixa pàgina. Cal presentar la documentació següent:

 • Model de sol·licitud
 • Còpia de l'escriptura notarial de la transmissió de la finca

Presentació de les escriptures per part dels notaris

L'Ajuntament de Palafrugell està registrat en el sistema ANCERT (Agència Notarial de Certificació), i per tant, els notaris poden enviar telemàticament les escriptures que hagin formalitzat a través d'aquesta plataforma, i donar així compliment a l'article 254 de la Llei Hipotecària.

Qui té l'obligació de tramitar en línia?

Les persones jurídiques (societats, associacions, etc.) i també les persones que exerceixin una activitat professional que requereixi col·legiació obligatòria (advocats, procuradors, enginyers tècnics, arquitectes, metges, etc.) estan obligades a relacionar-se amb l'Ajuntament a través de mitjans electrònics per a la realització de qualsevol tràmit.

On es fa presencialment?

Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC)

Avinguda de Josep Pla, 5
17200 Palafrugell

Horari

Dilluns, dimecres i divendres, de 08.30 a 13.30 h
Dimarts i dijous, de 08.30 a 18.00 h (excepte Setmana Santa, juliol, agost i Nadal, que serà fins a les 13.30 h)
 • 972 613 100

Quan es fa?

En les compravendes i donacions, el termini per presentar la documentació és de 30 dies hàbils des de la data de la transmissió (data de l'escriptura).

En el cas d'herències, serà de 6 mesos comptats des de la data de la mort del causant, prorrogables fins a un any si així ho sol·licita el subjecte passiu.
Exhaurit el termini sense que s'hagi presentat la documentació, s'aplicaran els recàrrecs següents:

 • Fins a 3 mesos: 5%
 • Més de 3 mesos i fins a 6 mesos: 10%
 • Més de 6 mesos i fins a 12 mesos: 15%
 • Més de 12 mesos: 20%, més els interessos de demora

Els contribuents, de manera simultània a la presentació de les escriptures, poden requerir l'emissió del document d'autoliquidació per procedir al pagament de l'impost.

En el cas que no es realitzi aquesta declaració-liquidació de l'impost, l'Ajuntament notificarà posteriorment la liquidació als subjectes passius tot indicant els terminis per fer efectiu el pagament.

Quin cost té?

La quota tributària és el resultat d'aplicar sobre la base imposable el tipus tributari vigent segons l'ordenança fiscal, que actualment és del 30%.

La base imposable es determina per l'import resultant del producte del valor cadastral del sòl de la finca pel nombre d'anys en què l'immoble ha estat en propietat del transmissor i pel coeficient determinat segons l'ordenança fiscal municipal.

Bonificacions

En els supòsits de transmissió de terrenys i transmissió o constitució de drets reals de gaudi limitadors del domini, realitzats a títol lucratiu per causa de mort a favor dels descendents i adoptats, el cònjuges i els ascendents i adoptats, gaudiran d'una bonificació en la quota de l'impost corresponent a la transmissió de l'esmentat immoble, d'acord amb el quadre següent:

Superfície del terreny transmèsBonificació
Inferior a 200 m295%
Entre 200 m2 i 300 m275%
Entre 300 m2 i 400 m250%
Entre 400 m2 i 500 m225%
Superior a 500 m210%

Aquesta bonificació serà aplicable sempre i quan:

 1. Es tracti de l'habitatge habitual del difunt, i l'adquiridor hi hagi figurat empadronat permanentment en el termini de dos anys abans de la data de defunció.
 2. Es tracti de l'immoble on es desenvolupa una activitat econòmica i l'adquiridor continuï l'exercici de l'activitat al seu nom.
 3. Per tal de gaudir d'aquesta bonificació, l'adquiridor no podrà transmetre l'immoble en un període de tres anys des de la seva adquisició. En cas que es produeixi la transmissió abans dels tres anys i s'hagués gaudit d'aquesta bonificació en la liquidació de la quota a ingressar, s'haurà d'ingressar a l'Ajuntament la diferència entre la quota bonificada i la quota que hauria ingressat sense bonificació més els interessos legals comptats entre la data de l’ingrés de la liquidació bonificada i la data de devolució.

Aquesta bonificació és de naturalesa reglada i haurà d’ésser sol·licitada expressament pels subjectes passius.

Temps de tramitació

El termini màxim per resoldre una sol·licitud, si en el seu procediment no s'indica el contrari, és de tres mesos a comptar des de la data de presentació de la mateixa.

Representació

Si s'actua per mitjà d'un representant caldrà acreditar la representació per alguna de les formes següents:

 • Presentació per via electrònica del model de representació o bé d'una escriptura de poders amb signatura electrònica per part del representat.
 • Presentació per via presencial (a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament o per qualsevol dels mitjans admesos a l'article 16.4 de la Llei 39/2015) del model de representació o bé d'una escriptura de poders amb signatura manuscrita per part del representat.

La representació pot referir-se a un tràmit en concret o a tots els tràmits que es fan davant l'Ajuntament.

Observacions

La informació que us donem té únicament caràcter orientatiu. Així doncs, no modifica ni substitueix les disposicions normatives que regulen els diferents procediments administratius, per tant, no pot originar drets o obligacions que no estiguin previstos per la legislació.

Com es fa la tramitació en línia?

1 Ompliu el model de sol·licitud i el deseu al vostre ordinador

2 Si heu d'adjuntar altres documents, el format obligatori és PDF

3 Accediu a la tramitació en línia (necessitareu un certificat digital com l'idCAT, l'idCAT Mòbil, el DNI electrònic...)

4 Ompliu i envieu el formulari en línia i hi adjunteu el model de sol·licitud que heu desat anteriorment i també la resta de documents

5 Si heu d'adjuntar documents més grans de 10 Mb, podeu fer-ho mitjançant l'enllaç que trobareu més avall. En primer lloc cal haver tramitat la sol·licitud en línia

Tramitació en línia

Heu de presentar documents grans?

Presentació de documents de més de 10 Mb

Tràmits relacionats

Darrera actualització

dimarts, 25 febrer 2020 13:17

Teniu problemes a l'hora de fer un tràmit en línia? Consulteu les Preguntes més freqüents

Ajuntament de Palafrugell

Calella, Llafranc, Llofriu, Tamariu

Carrer Cervantes, 16 · 17200 Palafrugell
972 613 100 ·  ajuntament@palafrugell.cat
P1712400I

Mapa d'ubicació de l'Ajuntament de Palafrugell

No heu trobat el que buscàveu?

Ajuntament de Palafrugell
Institut de Promociò Econòmica de Palafrugell
Museu del Suro de Palafrugell
Consorci per a la gestió dels edificis del Centre Fraternal i del Cercle Mercantil
Fundació Palafrugell Gent Gran
Unió Europea FEDER
Diputació de Girona
Segell Premi Administració Oberta 2019
Segell Premi Administració Oberta 2018
Segell Premi Administració Oberta 2017
Segell Infoparticipa 2014
Llicència Creative Commons