Calculadora de plusvàlues

Posem a la vostra disposició una eina per tal de poder calcular l'Impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IVTNU), també anomenat plusvàlua. Per realitzar el càlcul, serà necessari conèixer el valor cadastral del sòl de l'any de la transmissió, el percentatge transmès, la data d'adquisició i la data de transmissió de l'immoble.

El valor cadastral del sòl està reflectit en el rebut de l'impost sobre Béns Immobles (IBI), mentre que el percentatge transmès i les dates d'adquisició i transmissió de l'immoble es poden consultar a la corresponent escriptura o escriptures (si n'hi ha més d'una).

Avís important: els resultats obtinguts tenen únicament un valor informatiu, i per tant, no obliguen a l'Administració.

Escull l'any de transmissió:
2017
2018
2019
Anys sencers transcorreguts (1): anys
Valor cadastral del sòl (2): euros (per exemple: 24136.74)
Part tramesa (3): % (per exemple: 33.33)
  • Resultats
  • Percentatge aplicable (4):
  • Base imposable:
  • Tipus impositiu:
  • Quota resultant:

(1) Anys sencers transcorreguts: és la diferència entre la data de transmissió i la data d'adquisició de l'immoble. Per exemple, si un immoble s'adquireix el dia 02/01/2001 i es transmet el dia 22/12/2006, han transcorregut 5 anys sencers. La data de transmissió i adquisició coincideixen amb la data de l'escriptura notarial corresponent, excepte en les transmissions mortis causa (herències) en què es corresponen amb la data de defunció.

(2) El valor cadastral ha de ser el de l'any de la transmissió.

  • Si la transmissió s'ha produït durant el 2019 i només disposeu del rebut de l'IBI de l'exercici 2018, caldrà que incrementeu en un 5% el valor del sòl per tal d'obtenir el valor cadastral del sòl de 2018.
  • Si la transmissió s'ha produït durant el 2018 i només disposeu del rebut de l'IBI de l'exercici 2017, caldrà que incrementeu en un 8% el valor del sòl per tal d'obtenir el valor cadastral del sòl de 2017.

(3) Part transmesa: és el percentatge de l'immoble que es transmet. Cal posar-hi un valor entre 1 i 100.

(4) Percentatge aplicable: aquest percentatge resulta d'aplicar l'article 7è de l'ordenança fiscal número 4.

Tràmits relacionats