Comunicació prèvia d'habitatge d'ús turístic

Què és?

És la comunicació que fa el propietari d'un habitatge, o els seus representants, per poder destinar-lo a ús turístic.

Els habitatges d'ús turístic són aquells que són cedits pel seu propietari, directament o indirectament, a tercers, de forma reiterada i a canvi de contraprestació econòmica, pera una estada de temporada, en condicions d'immediata disponibilitat.

Es considera estada de temporada tota ocupació de l'habitatge per un període de temps continu igual o inferior a 31 dies, i es considera cessió reiterada quan l'habitatge es cedeix dues o més vegades dins del període d'un any.

Els habitatges d'ús turístic requereixen la comunicació prèvia a l'Ajuntament, i la inscripció en el Registre de Turisme de Catalunya, que serà efectuada per l'Ajuntament.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona propietària d'un habitatge que el vulgui destinar a ús turístic.

La comunicació la pot presentar el propietari de l'habitatge, o els seus representants, però el titular de la comunicació serà sempre el propietari.

Requisits previs a la comunicació

No es podrà tramitar la comunicació si no es compleixen aquests requisits:

  • Disposar de la cèdula d'habitabilitat de l'habitatge. Si no es té, es pot demanar informació a l'Oficina d'Habitatge de l'Ajuntament.
  • Ser el titular de l’habitatge.

Com es fa?

El tràmit es fa presencialment a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) de l'Ajuntament de Palafrugell, amb la documentació següent:

  • Model de sol·licitud.
  • Autoliquidació de la taxa corresponent (document emès per l'OAC).

Cal tenir en compte que:

Cal omplir obligatòriament totes les dades de la instància de comunicació prèvia, excepte les corresponents a les persones representats i/i gestores, que únicament han de omplir-se si escau.

Les comunicacions presentades amb formularis diferents al model de l'Ajuntament, hauran de contenir, al menys, totes les dades requerides en el model de l'Ajuntament.

La manca de dades o la seva inexactitud comportarà la ineficàcia de la comunicació.

On es fa presencialment?

Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC)

Avinguda Josep Pla, 9
17200 Palafrugell

Horari

Dilluns, dimecres i divendres, de 8.30 a 13.30 h
Dimarts i dijous, de 8.30 a 18 h
  • 972 613 100

Quan es fa?

El tràmit es pot fer durant tot l'any.

Quin preu té?

L'import a pagar per tramitació de l'expedient és de 142,55 euros. La quantia de la taxa a ingressar resultarà d'aplicar sobre l'import establert els següents coeficients correctors, en funció de la superfície construïda del local:

Superfície construïda Coeficient corrector Import
Fins a 120 m2 0,50 71,27 euros
De 121 a 250 m2 0,75 106,91 euros
De 251 a 500 m2 1 142,55 euros
De 501 a 1.000 m2 1,25 178,19 euros
Més de 1.000 m2 1,50 213,83 euros

La no liquidació de la taxa comportarà que l'habitatge no s'inscrigui en el Registre de Turisme de Catalunya.

Temps de tramitació

-

Observacions

El pagament de l'autoliquidació no pressuposa en cap cas la concessió de la llicència, sinó únicament la justificació del compliment de l'obligació tributària.

Darrera actualització

dimecres, 15 març 2017 13:33