Per fer un tràmit a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) els dimarts a la tarda (a partir de les 13.00h) cal demanar cita prèvia. Demaneu-la a seu.palafrugell.cat/tramits/cita-previa o trucant al telèfon 972 613 100

Subvencions a activitats econòmiques amb despesa de base tecnològica

Fora de termini

Què és?

Es tracta d'una convocatòria de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, que atorga l'Ajuntament, amb l'objectiu d'ajudar a les empreses del municipi que s'adapten a les noves transformacions de l'economia, que tots els sectors s'acabin de reactivar de la crisi provocada per la pandèmia de la COVID-19 i, en el desenvolupament local en general. Per això es vol subvencionar tant als comerços com a les activitats econòmiques en general, amb despeses corrents de base tecnològica.

L'import de la subvenció serà com a màxim el 60% del cost justificat com a despesa pel sol·licitant, i en cap cas podrà excedir de 500 euros per beneficiari.

Despeses subvencionables

El concepte de les factures presentades per justificar la despesa ha de ser d'algun dels elements que es detallen a continuació (consulteu les bases de la convocatòria per a més informació). La data de les factures ha de ser entre el dia 1 de gener i el 30 de novembre de 2022, i abans que finalitzi aquesta darrera data, la despesa ha d'estar pagada.

 • Lloc web i presència a Internet
 • Comerç electrònic
 • Gestió de xarxes socials
 • Gestió de clients
 • Business Intelligence i analítica
 • Gestió de processos
 • Factura electrònica
 • Serveis i eines d'oficina virtual
 • Ciberseguretat

Qui ho pot demanar?

Els professionals autònoms que estiguin donats d'alta en el Règim Especial dels Treballadors per compte propi o Autònoms (RETA), les empreses individuals, associades o agrupades, donades d'alta en el cens de l'Impost d'Activitats Econòmiques i que compleixin els requisits següents:

 • Que hagin realitzat la despesa dins del període comprès entre l'1 de gener i el 30 de novembre de 2022
 • Que les persones titulars de l'activitat econòmica tinguin la seu social i/o l'establiment sobre el que recauen les accions, dins del municipi de Palafrugell
 • Que hagin realitzat una despesa mínima de 300 euros
 • Que l'activitat estigui en funcionament amb la mateixa persona titular, com a mínim fins a 1 any en posterioritat a l'atorgament de la subvenció
 • Serà requisit necessari per obtenir la subvenció que l'activitat econòmica hagi obtingut la corresponent llicència d'activitats de l'ajuntament o hagi presentat la comunicació o declaració responsable i no tingui requeriments pendents de compliment
 • En cas que s'hagi produït canvis de titularitat de l'activitat, serà necessari que en la data límit de presentació de les ofertes s'hagin fet els canvis de nom a efectes de la llicència municipal a favor del sol·licitant de la subvenció
 • L'IVA no és subvencionable

Com es fa?

Les sol·licituds es poden presentar de manera telemàtica o presencial en el cas de les persones físiques, i només de manera telemàtica en el cas de les persones jurídiques.

La documentació que cal presentar és la següent:

 • Model específic de sol·licitud
 • Compte justificatiu de subvencions
 • Còpia de les factures destinades al projecte subvencionable (no s'acceptaran altres documents que no tinguin format de factura com tiquets, rebuts, etc.)
 • Comprovant bancari conforme s'ha efectuat el pagament als proveïdors de les accions dins del període subvencionable (en cas de pagaments en efectiu, s'haurà d'aportar un certificat signat i segellat per l'empresa proveïdora o del titular autònom)

L'Ajuntament comprovarà d'ofici que la persona sol·licitant està al corrent de les obligacions fiscals i tributàries amb el mateix ajuntament i també amb l'Administració tributària. Si la persona sol·licitant s'oposa a la consulta d'aquestes dades, haurà de ser ella mateixa qui presenti el certificat d'estar al corrent de les obligacions.

Qui té l'obligació de tramitar en línia?

Les persones jurídiques (societats, associacions, etc.) i també les persones que exerceixin una activitat professional que requereixi col·legiació obligatòria (advocats, procuradors, enginyers tècnics, arquitectes, metges, etc.) estan obligades a relacionar-se amb l'Ajuntament a través de mitjans electrònics per a la realització de qualsevol tràmit.

Quan es fa?

El termini de presentació de sol·licituds comença el 18 d'octubre i finalitza el dia 30 de novembre de 2022 (ambdós inclosos).

Quin cost té?

La tramitació de la sol·licitud és gratuïta.

Temps de tramitació

El termini màxim per resoldre i notificar el resultat de la convocatòria és de 3 mesos des de la finalització del termini de presentació de sol·licituds.

Representació

Si s'actua per mitjà d'un representant caldrà acreditar la representació per alguna de les formes següents:

 • Inscripció de la representació al Registre d'apoderaments.
 • Presentació per via electrònica del model de representació o bé d'una escriptura de poders amb signatura electrònica per part del representat.
 • Presentació per via presencial (a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament o per qualsevol dels mitjans admesos a l'article 16.4 de la Llei 39/2015) del model de representació o bé d'una escriptura de poders amb signatura manuscrita per part del representat.

La representació pot referir-se a un tràmit en concret o a tots els tràmits que es fan davant l'Ajuntament.

Observacions

La persona beneficiària ha de constar donada d'alta a l'Impost d'Activitats Econòmiques (IAE).

Les persones sol·licitants s'obliguen a facilitar a l'Ajuntament quanta informació els sigui requerida per tal de comprovar la veracitat de les dades que han motivat el seu atorgament.

La informació que us donem té únicament caràcter orientatiu. Així doncs, no modifica ni substitueix les disposicions normatives que regulen els diferents procediments administratius, per tant, no pot originar drets o obligacions que no estiguin previstos per la legislació.

Com es fa la tramitació en línia?

1 Ompliu el model de sol·licitud i el deseu al vostre ordinador

2 Si heu d'adjuntar altres documents, el format obligatori és PDF

3 Accediu a la tramitació en línia (necessitareu un certificat digital com l'idCAT, l'idCAT Mòbil, el DNI electrònic...)

4 Ompliu i envieu el formulari en línia i hi adjunteu el model de sol·licitud que heu desat anteriorment i també la resta de documents

5 Si heu d'adjuntar documents més grans de 50 Mb, podeu fer-ho mitjançant l'enllaç que trobareu més avall. En primer lloc cal haver tramitat la sol·licitud en línia

Tramitació en línia

Heu de presentar documents grans?

Presentació de documents de més de 50 Mb

Darrera actualització

dimarts, 19 setembre 2023 11:00

Teniu problemes a l'hora de fer un tràmit en línia? Consulteu les Preguntes més freqüents

Ajuntament de Palafrugell

Calella, Llafranc, Llofriu, Tamariu

Carrer Cervantes, 16 · 17200 Palafrugell
972 613 100 ·  ajuntament@palafrugell.cat
P1712400I

Mapa d'ubicació de l'Ajuntament de Palafrugell

No heu trobat el que buscàveu?

Ajuntament de Palafrugell
Institut de Promociò Econòmica de Palafrugell
Museu del Suro de Palafrugell
Fundació Palafrugell Gent Gran
Unió Europea FEDER
Diputació de Girona
Segell Premi Administració Oberta 2022
Segell Premi Administració Oberta 2019
Segell Premi Administració Oberta 2018
Segell Premi Administració Oberta 2017
Segell Infoparticipa 2014
Llicència Creative Commons