Ajut econòmic als pensionistes per despeses de l'habitatge

Fora de termini

Què és?

Cada any, des de l'Àrea de Benestar Social de l'Ajuntament de Palafrugell es tramiten les sol·licituds per tal que els pensionistes puguin rebre l'ajut econòmic per despeses de l'habitatge.

Qui ho pot demanar?

Ho poden demanar els pensionistes que compleixin amb els requisits següents:

 • Entre totes les persones que conviuen en el domicili, només pot haver-n'hi una que sigui propietària d'una finca destinada a habitatge.
 • Les quantitats màximes d'ingressos que poden percebre les persones que conviuen en el domicili són les següents:
Nombre de persones que perceben ingressos Quantia mensual Quantia anual
1 persona 735,90 euros 10.302,60 euros
2 persones 912,24 euros 12.771,36 euros
3 persones 1.178,31 euros 16.496,34 euros
4 persones 1.444,38 euros 20.221,32 euros
5 persones 1.710,45 euros 23.946,30 euros
 • Els saldos bancaris de les persones que conviuen en el domicili no poden superar els 25.000 euros a 31 de desembre de 2018.
 • Altres requisits que l'Ajuntament estimi convenients.

Com es fa?

El tràmit es pot fer presencialment o bé en línia des d'aquesta mateixa pàgina. Cal presentar la documentació següent:

 • Model de sol·licitud, indicant-hi el número de compte bancari on es vol que s'ingressi la subvenció (en cas que sigui concedida) i el número de la pòlissa del contracte de subministrament d'aigua (per comprovar els rebuts pagats durant l'any 2018)
 • Comunicat de rendiments i patrimoni de totes les persones que figuren empadronades en el domicili, expedit per les entitats bancàries on hi tinguin un compte obert, en el qual s'informi del saldo a 31 de desembre de 2018
 • Certificat de propietats no situades a Palafrugell de totes les persones que figuren empadronades en el domicili (si escau)
 • Autorització de totes les persones que figuren empadronades en el domicili perquè l'Ajuntament de Palafrugell pugui obtenir la seva informació tributària que consta a l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT)
 • Document acreditatiu de la condició de pensionista.

On es fa presencialment?

Àrea de Benestar Social

Avinguda de Josep Pla, 3
17200 Palafrugell

Horari

De dilluns a divendres, de 9 a 13 h
Dimarts, de 9 a 18 h
 • 972 613 142

Quan es fa?

Les sol·licituds es poden presentar des del dia 3 de juny fins al dia 30 d'agost de 2019.

Quin cost té?

El tràmit és gratuït.

Temps de tramitació

El termini màxim per resoldre una sol·licitud, si en el seu procediment no s'indica el contrari, és de tres mesos a comptar des de la data de presentació de la mateixa.

Representació

Si s'actua per mitjà d'un representant caldrà acreditar la representació per alguna de les formes següents:

 • Presentació per via electrònica del model de representació o bé d'una escriptura de poders amb signatura electrònica per part del representat.
 • Presentació per via presencial (a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament o per qualsevol dels mitjans admesos a l'article 16.4 de la Llei 39/2015) del model de representació o bé d'una escriptura de poders amb signatura manuscrita per part del representat.

La representació pot referir-se a un tràmit en concret o a tots els tràmits que es fan davant l'Ajuntament.

Observacions

La presentació incompleta de la documentació requerida pot ser motiu per desestimar la sol·licitud. Així mateix, l'Ajuntament podrà demanar als interessats els documents que estimi convenients per a la resolució del procediment.

L’import de l'ajut econòmic per a cada persona que compleixi els requisits serà de:

 • Habitatge en divisió horitzontal: 144,80 euros/any
 • Habitatge unifamiliar entre mitgeres: 148,80 euros/any
 • Habitatge unifamiliar aïllat o aparellat: 164 euros/any

Les persones beneficiàries de l'ajut econòmic per despeses de l'habitatge rebran l'ingrés al compte bancari facilitat a la sol·licitud.

La informació que us donem té únicament caràcter orientatiu. Així doncs, no modifica ni substitueix les disposicions normatives que regulen els diferents procediments administratius, per tant, no pot originar drets o obligacions que no estiguin previstos per la legislació.

Com es fa la tramitació en línia?

1 Ompliu el model de sol·licitud i el deseu al vostre ordinador

2 Si heu d'adjuntar altres documents, el format obligatori és PDF

3 Accediu a la tramitació en línia (necessitareu un certificat digital com l'idCAT, l'idCAT Mòbil, el DNI electrònic...)

4 Ompliu i envieu el formulari en línia i hi adjunteu el model de sol·licitud que heu desat anteriorment i també la resta de documents

5 Si heu d'adjuntar documents més grans de 10 Mb, podeu fer-ho mitjançant l'enllaç que trobareu més avall. En primer lloc cal haver tramitat la sol·licitud en línia

Tramitació en línia

Heu de presentar documents grans?

Presentació de documents de més de 10 Mb

Darrera actualització

dimarts, 24 setembre 2019 13:55