Subvencions als establiments comercials i activitats econòmiques

Per inversions realitzades entre el setembre de 2016 i l'agost de 2017

S'ha obert el període de presentació de sol·licituds per a l'atorgament de subvencions als establiments comercials i activitats econòmiques locals que hagin dut a terme determinades inversions de millora. Aquestes inversions s'han d'haver realitzat entre el mes de setembre de 2016 i el mes d'agost de 2017.

El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 29 de setembre a les 13.30 h, i aquestes s'hauran de presentar a l'Ajuntament de Palafrugell, a l'Oficina d'Atenció Ciutadana.

L'Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell (IPEP) serà qui gestionarà l'atorgament de les subvencions. Es subvencionaran les actuacions relacionades amb les línies d'inversió següents:

 1. Millora de la imatge exterior de les activitats econòmiques
 2. Reforma dels establiments comercials i/o activitats econòmiques
 3. Foment de l'Emprenedoria
 4. Millora d'estalvi energètic
 5. Foment de la innovació i la competitivitat

La subvenció que podran rebre les empreses per les actuacions realitzades, serà del 20% o el 35% sobre el cost de l'actuació (en funció de si han col·laborat amb l'IPEP), fins a un màxim de 2.000 euros per sol·licitant.

La sol·licitud ha d'anar acompanyada dels documents següents:

 • Model de sol·licitud
 • Còpia del DNI del signant de la sol·licitud i, si actua en representació d'altri, documentació acreditativa de la seva representació
 • En el cas de persones jurídiques s'haurà de presentar còpia del CIF, així com dels estatuts de l'entitat, degudament inscrits en el registre corresponent
 • Model de la fitxa d'alta de creditor
 • Declaració responsable d'estar al corrent de pagament amb Hisenda i Seguretat Social
 • Model de compte justificatiu de la subvenció, de les actuacions per a les que se sol·licita la subvenció, amb el pressupost detallat de les despeses de l'activitat o projecte proposat i del seu finançament, d'acord amb els models establerts per l'Ajuntament
 • Còpia de l'alta a l'Impost d'Activitats Econòmiques, en cas de sol·licitar la subvenció referent a la línia d'inversió Foment de l'Emprenedoria
 • Comprovant de que s'ha realitzat la corresponent comunicació d'obertura a l'Ajuntament de Palafrugell, en cas que el projecte vagi relacionat amb un establiment al municipi amb alta inferior a cinc anys
 • En el cas de fer reformes de millora, presentar fotos de l'abans i el després.

Documents justificatius de les accions subvencionables:

 • Còpia compulsada de les factures destinades al projecte subvencionable. No s'acceptaran altres documents que no tinguin format de factura (tiquets, rebuts, etc...). Les factures es compulsaran a les oficines de l'OAC
 • Comprovant bancari conforme s'ha efectuat el pagament als proveïdors de les accions dins del període subvencionable. En cas de pagaments en efectiu, es pot aportar un certificat signat i segellat per l'empresa proveïdora o del titular autònom

En el supòsit que els documents exigits ja estiguessin en poder de l'Ajuntament, el sol·licitant podrà fer ús del seu dret de no presentar-los, fent constar la data i l'òrgan o dependència on van ser presentats o emesos, sempre que no hagin transcorregut més de cinc anys des de la seva presentació.

Publicat el

dilluns, 13 març 2017

Darrera modificació

dimecres, 26 juliol 2017 09:32