Ordre del dia del Ple del mes d'abril

El Ple es celebra el darrer dimarts de cada mes

El dimarts 28 de març de 2017, a les 19.30 h, a la Sala de Plens de l'Ajuntament va tenir lloc la sessió ordinària del Ple.

Ordre del dia

1. Aprovació de l'acta de les sessions anteriors.
2. Resolucions d'alcaldia. Informació.
3. Resolucions de l'alcaldia de modificació del cartipàs municipal. Març 2017. Coneixement.
4. Ratificació acords de Junta de Govern Local.

A) PART RESOLUTIVA

A.1) ASSUMPTES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE RÈGIM INTERIOR, PRESSUPOST I HISENDA
5. Resolucions de l'Alcaldia. a) Nomenament d'advocat i procurador. b) Nomenament per comparèixer i personar-se l'Ajuntament davant dels jutjats. Ratificació.
6. Sentència. Coneixement.
7. Modificació de l'ordenança reguladora de l'administració electrònica a l'Ajuntament de Palafrugell. Aprovació definitiva.
8. Modificació del Reglament del Cementiri Municipal. Aprovació definitiva.
9. Servei de neteja de les dependències municipals. Inici procediment i aprovació de plecs.
10. Modificació per suplement de crèdit a càrrec de Romanent de tresoreria Ajuntament de Palafrugell per tancament liquidacions definitives Brugueres 2.
11. Modificació crèdits baixes per anul·lació per Romanent negatiu 2016 del pressupost del Museu del Suro

A.2) ASSUMPTES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'URBANISME, PLA DE BARRIS, OBRES PÚBLIQUES, SERVEIS MUNICIPALS I MEDI AMBIENT
12. Sentència Urbanisme. Coneixement.
13. Projecte d'urbanització del PAU b3.9 carrer Punta d'en Blanc 2, a Llafranc. Aprovació definitiva.
14. Projecte de reparcel·lació voluntària del PAU b3.9 carrer Punta d'en Blanc 2, a Llafranc. Aprovació definitiva.

B) PART DE CONTROL

15. Moció del grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya per demanar el retractament de les al·legacions presentades al Jutjat pel cas de l'edifici del Golfet
16. Moció del grups municipals d'ERC i CiU amb el suport d'AMC i ÒMNIUM, demanant la col.locació d'una estelada a la futura rotonda de Llofriu.
17. Informes.
18. Precs i preguntes.

Ordre del dia del Ple

Publicat el

dilluns, 24 abril 2017

Darrera modificació

dijous, 27 abril 2017 09:53