Ordre del dia del Ple del mes d'octubre

El Ple es celebra el darrer dimarts de cada mes

El dimarts 30 d'octubre de 2018, a les 19.30 h, a la Sala de Plens de l'Ajuntament va tenir lloc la sessió ordinària del Ple.

Ordre del dia

1. Aprovació de l'acta de les sessions anteriors.
2. Resolucions d'alcaldia. Informació.

A) PART RESOLUTIVA

A.1) ASSUMPTES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE RÈGIM INTERIOR, PRESSUPOST I HISENDA
3. Modificació dels membres del Consell de Gestió i Participació de Llafranc. Aprovació.
4. Aprovació del codi de conducta dels alts càrrecs de l'Ajuntament de Palafrugell i dels seus organismes autònoms.
5. Aprovació definitiva de la desafectació i cessió del vehicle matrícula 7521GJC a la Creu Roja.
6. Aprovació inicial de la dissolució de l'Institut de Mitjans de Comunicació Pública de Palafrugell.
7. Aprovació inicial de la dissolució de l'Institut Municipal d’Esports.
8. Ratificació dissolució Consorci de l'Institut Català del Suro i inici expedient concessió domini públic.
9. Supressió del servei d'escorxador. Aprovació definitiva.
10. Devolució de garanties Alberto Muñoz Montes expedient 1/2013 lots 11,12 i 14.
11. Regularització dels preus del contracte de neteja de les dependències municipals (2016/2018). Aprovació.
12. Aportacions als grups polítics de l'Ajuntament de Palafrugell. Justificació de les subvencions.
13. Bonificació en l'IBI 2018, programa mediació lloguer social.
14. Delegació a la Diputació de Girona de la Recaptació executiva dels ingressos de dret públic.
15. Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Palafrugell i XALOC per la delegació de la recaptació executiva.
16. Expedient 002/2018 Modificació pressupostària IMEP per crèdit extraordinari i suplement de crèdit a càrrec del Romanent líquid de tresoreria.
17. Modificacions preus públics IPEP Garoinada.
18. Aprovació modificació ordenances fiscals per l'exercici 2019.

A.2) ASSUMPTES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’URBANISME, PLA DE BARRIS, OBRES PÚBLIQUES, SERVEIS MUNICIPALS I MEDI AMBIENT
19. Recepció parcial de les obres del Projecte de millores d'urbanització del PAU a2.6, als carrers Tordera, Salvador i Dèntol, a Tamariu, corresponent a les Fases A.01.02.03 i FA-04, parcel·la 01. Aprovació.
20. Expropiació d'un tros de terreny pertanyent a la finca registral 790 situada al Paratge Piverd, a Palafrugell. a) Relació de propietaris, béns i drets afectats. Aprovació definitiva. b) Tràmit d'avinença.
21. Ocupació directa d'un tros de terreny pertanyent a la finca registral número 790, inclosa al Sector SUD 1.1 Piverd Est, a Palafrugell. Aprovació definitiva.
22. Expropiació dels terrenys destinats a l'execució del camí de ronda entre Cala Pedrosa i el Far de Sant Sebastià, al terme municipal de Palafrugell. Tramitació del preu just en peça separada. Aprovació.

A.3) ASSUMPTES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS A LES PERSONES
23. Ratificació Ple preus públics del 24è Festival de Jazz Costa Brava.

B) PART DE CONTROL
24. Mocions.
24.1 Moció del grup municipal de l'Entesa per Palafrugell, sobre Aigua Xelida, PAU A2.1.
24.2 Moció del Grup Municipal de l'Entesa per Palafrugell, sobre el manifest SOS Costa Brava.
25. Informes.
26. Precs i preguntes.

Ordre del dia del Ple

Publicat el

divendres, 26 octubre 2018

Darrera modificació

dimecres, 31 octubre 2018 14:21

Ajuntament de Palafrugell

Calella, Llafranc, Llofriu, Tamariu

Carrer Cervantes, 16 · 17200 Palafrugell
972 613 100 ·  ajuntament@palafrugell.cat
P1712400I

Mapa d'ubicació de l'Ajuntament de Palafrugell

No heu trobat el que buscàveu?

Ajuntament de Palafrugell
Institut de Promociò Econòmica de Palafrugell
Institut de Mitjans de Comunicació Pública de Palafrugell
Institut Municipal d'Esports de Palafrugell
Museu del Suro de Palafrugell
Unió Europea FEDER
Diputació de Girona
Fundació Palafrugell Gent Gran
Consorci per a la gestió dels edificis del Centre Fraternal i del Cercle Mercantil
Segell Premi Administració Oberta 2017
Segell Infoparticipa 2014
Llicència Creative Commons